AgriFood-Rapport 2010:2

Ett rum med utsikt - vad är landskapet värt?


Författare: Carolina Liljenstolpe 


Inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 (liksom tidigare landsbygdsprogram) betalas ersättningar ut dels till insatser för att förbättra miljön och landskapet och dels som stöd till lokalt engagemang, landsbygdsutveckling och ekonomisk tillväxt. Miljöersättningarna antas ge visuella och därmed också mätbara effekter i landskapet. De ersättningarna som betalas ut för miljöförbättringar är relativt omfattande och kan översättas till ett årligt belopp om 3,5 miljarder SEK. Dessa pengar kommer delvis från svenska skattebetalare och det är därför av intresse att undersöka om det finns en betalningsvilja för den miljö och landskapsbild som de antas resultera i.

För att få ett mått på konsumenternas betalningsvilja för miljöeffekter tillämpas här en hedonisk prismodell. Priset för att bo på gårdar inom konceptet ”Bo på lantgård” används som ett mått på individens värdering av miljöeffekter. För att mäta miljöeffekternas storlek tillämpas GIS (Geographic Information System). Koordinater från Bo på lantgårds-anslutna jordbruksföretagare kombineras med kartskikt som beskriver den biologiska mångfalden genom ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA), med jordbruksverkets blockdataskikt (som anger stödberättigade grödor), med Vägverkets kartor över vägar och med SCB:s tätortskartor.

Resultaten indikerar att det finns ett samband mellan priset för att hyra och de oberoende variablerna standard, tätortsnära, djur på gården samt de miljövariabler som tagits fram med GIS. Anlagda skyddszoner och djur på gården värderas positivt medan åkermark, odling av vall och TUVA-inventerade marker är negativt värderade. Härmed finns det en positiv betalningsvilja för insatser inom Axel 2 av landsbygdsprogrammet som bidrar till en diversifierad landskapsbild och en negativ betalningsvilja för insatser som bidrar till en mer monoton landskapsbild. Till det senare hör till exempel stöd till miljövänlig vallodling.


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:

Carolina Liljenstolpe

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2010:2 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg