AgriFood-Övrigt

Miljöersättning för skötsel av värdefulla marker: Rapport till halvtidsutvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 (Bilaga 3)


Författare: Carolina Liljenstolpe 


I denna rapport tillämpas GIS för att analysera hur miljöersättningarna har påverkat den värdefulla jordbruksmarken, det vill säga TUVA-inventerad mark eller Natura 2000 områden. Dels analyseras, på regional basis och med avseende på markers biologiska mångfald, miljöersättningarna till TUVA-inventerad mark och hur skötseln av den inventerade marken kan ha varierande lönsamhet. Vidare studeras också hur miljöersättningen till Natura 2000 områden distribueras i praktiken. Resultaten påvisar, trots små skillnader i naturvärdesindex, vissa uttalade skillnader i biologiska indikatorer mellan TUVA marker med respektive utan ersättning. Då medelstorlekar mellan marker varierar mellan regioner, varierar också lönsamhet för skötsel hos marker. Lönsamheten verkar dock inte vara en beslutande faktor för om en mark sköts eller ej. Ersättningar för allmänna värden till Natura 2000 områden har från föregående programperiod radikalt minskat, vilken troligen är en effekt av den nyligen införda trädregeln.


Liknande publikationer


2020-06-30
AgriFood-Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-05-02
AgriFood Policy Brief 2019:6
Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?

Författare:

Carolina Liljenstolpe