AgriFood-Övrigt

Miljöersättning för skötsel av värdefulla marker: Rapport till halvtidsutvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 (Bilaga 3)


Författare: Carolina Liljenstolpe 


I denna rapport tillämpas GIS för att analysera hur miljöersättningarna har påverkat den värdefulla jordbruksmarken, det vill säga TUVA-inventerad mark eller Natura 2000 områden. Dels analyseras, på regional basis och med avseende på markers biologiska mångfald, miljöersättningarna till TUVA-inventerad mark och hur skötseln av den inventerade marken kan ha varierande lönsamhet. Vidare studeras också hur miljöersättningen till Natura 2000 områden distribueras i praktiken. Resultaten påvisar, trots små skillnader i naturvärdesindex, vissa uttalade skillnader i biologiska indikatorer mellan TUVA marker med respektive utan ersättning. Då medelstorlekar mellan marker varierar mellan regioner, varierar också lönsamhet för skötsel hos marker. Lönsamheten verkar dock inte vara en beslutande faktor för om en mark sköts eller ej. Ersättningar för allmänna värden till Natura 2000 områden har från föregående programperiod radikalt minskat, vilken troligen är en effekt av den nyligen införda trädregeln.


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:

Carolina Liljenstolpe