AgriFood-Övrigt

Revolverande fonder-en bra idé för landsbygdsprogrammet?


Författare: Sören Höjgård 


I detta PM diskuteras om finansiella instrument i form av s.k. ”revolverande fonder” kan förbättra effektiviteten i det svenska landsbygdsprogrammet genom att öka tillgången till riskvilligt kapital för landsbygdsföretag. Revolverande fonder är fonder vars kapital inte behöver växa men skall hållas oförändrat genom avkastningen från fondens investe¬ringar. Slutsatserna är att:

  • Revolverande fonder lämpar sig bara för att finansiera projekt som ger marknadsintäkter, vilket exkluderar större delen av landsbygdsprogrammets insatser som syftar till att bevara eller förbättra miljön.
  • Investeringarna måste ge tillräckligt stor avkastning för att säkerställa att fondkapitalet inte urholkas samtidigt som avkastningskraven måste vara lägre än andra investerares för att inte tränga undan privata investeringar.
  • Detta förutsätter att de som fattar beslut för fondernas räkning har bättre information och bättre kunnande om lokala förhållanden än privata investerare.
  • Då finansiella experter redan är verksamma i den privata sektorn och kunskaper om lokala förhållanden tar tid att bygga upp är det tveksamt om revolverande fonder kan utgöra en omedelbar lösning på landsbygdsföretagens problem att attrahera riskvilligt kapital.

Liknande publikationer


2022-12-06
AgriFood Policy Brief 2022:7
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?
2022-02-08
AgriFood Rapport 2022:2
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys

Författare:


Sören Höjgård