AgriFood-övrigt

A(u)ktion för bättre miljö? - Bättre miljö till lägre kostnader med auktioner inom Landsbygdsprogrammet?


Författare: Fredrik Holstein 


Är auktioner ett bättre sätt att få miljöåtgärder utförda, än enhetliga och förutbestämda ersättningar, som är det som idag används inom Landsbygdsprogrammet?

Resultaten i den här rapporten pekar på att auktioner skulle lämpa sig bäst för engångsåtgärder där det är svårt för myndigheterna att få kännedom om företagens kostnader och där det är troligt att kostnaden för genomförandet varierar.

Denna rapport är framtagen av projektet "CAP:s miljöeffekter" (med deltagare från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Länk till rapporten

Författare:

Fredrik Holstein